Allmänna användningsvillkor

Nedanstående villkor gäller besök på och användning av denna webbplats. Om du inte accepterar villkoren ska du inte fortsätta använda webbplatsen. Denna webbplats har tagits fram och sköts av SBM Life Science (hädanefter benämnt SBM). Vi förbehåller oss rätten att ta bort webbplatsen eller revidera hela eller delar av innehållet på webbplatsen, de allmänna villkoren för användning av webbplatsen, våra allmänna villkor och våra försäljnings- och leveransvillkor. Vi förbehåller oss rätten att göra sådana ändringar när vi så önskar och utan föregående meddelande. Varje gång du besöker webbplatsen bör du därför granska villkoren för att se om ändringar eller tillägg har gjorts.

Allmänna villkor för användning av webbplats

All information, alla dokument och illustrationer som publiceras på webbplatsen tillhör SBM. Det är tillåtet att använda materialet under förutsättning att en upphovsrättsnotis anges på alla kopior, att informationen endast används för personligt bruk, att den inte används kommersiellt, att informationen inte ändras på något sätt och att illustrationerna endast används i kombination med tillhörande text. 

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken på webbplatsen tillhör SBM-koncernen, såvida inte annat anges eller det är uppenbart att de tillhör tredje part. Obehörig användning av dessa varumärken eller annat material är uttryckligen förbjudet och utgör ett brott mot upphovsrätten, varumärkeslagen eller andra immateriella rättigheter.

Begränsad ansvarighet

SBM har sammanställt den detaljerade informationen på den här webbplatsen från interna och externa källor, efter bästa förmåga och med största noggrannhet. Vi strävar efter att utöka och uppdatera informationen fortlöpande. Syftet med informationen på webbplatsen är att presentera SBM samt våra produkter och tjänster. Vi lämnar dock inga uttryckliga eller antydda garantier för att informationen är fullständig eller korrekt. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att informationen kanske inte längre är aktuell. Vi vill därför rekommendera dig att kontrollera all information som du får från webbplatsen innan du använder den. Även om vi ger råd på den här webbplatsen måste du själv kontrollera våra senaste råd, i synnerhet säkerhetsdokument och tekniska specifikationer, samt att våra produkter är lämpliga för vissa processer och syften. Om du vill ha ytterligare råd eller instruktioner rörande våra produkter eller tjänster ber vi dig kontakta oss direkt. Användare av den här webbplatsen är medvetna om att de använder webbplatsen och dess innehåll på egen risk. Varken SBM eller någon tredje part, som är delaktig i att skriva, producera eller överföra webbplatsen, kan hållas ansvariga för skador till följd av åtkomst eller bristande åtkomst till webbplatsen, användning eller omöjlighet att använda webbplatsen eller till följd av att du förlitat dig på informationen på webbplatsen.

Uppladdning av material

När du använder en funktion för att ladda upp material till denna webbplats, eller att få kontakt med andra användare på denna webbplats; måste du följa vår standard av innehåll som anges i vårt dataskydd. Du garanterar att dessa handlingar kommer att uppfylla våra krav, samt att du försäkrar oss mot eventuella brott mot denna garanti.

Allt material du laddar upp till denna webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiell och är inte skyddad, och vi förbehåller oss rätten att använda, kopiera, distribuera och publicera sådant material till någon tredje part för något ändamål. Vi har också rätten att uppge din identitet till tredje part, som hävdar att material som läggs upp eller laddas upp av dig till vår webbplats utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter eller deras rätt till skydd av privata upplysningar.

Vi tar inget ansvar för innehåll från tredje part eller att material som publiceras om dig eller andra användare av denna webbplats är korrekt. Vi förbehåller oss rätten att ta bort material eller inlägg du gör på vår webbplats, om detta material enligt vår mening, inte överensstämmer med de villkor som är angivet i dataskydd.

Virus, dataintrång och andra förseelser

Du får inte missbruka denna webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte på något sätt försöka få obehörig åtkomst till denna webbplats eller server som tillhandahåller webbplatsen, eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till den här webbplatsen. Du får inte attackera den här webbplatsen via en ’denial-of-service’ agrepp eller en distribuerad ’denial-of-service’ attack.
Om du mot förmodan skulle bryta mot denna föreskrift, gör du en olaglig handling. Vi kommer att rapportera sådana brott till berörda myndigheter, och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att uppdaga din identitet till dem. I händelse av en sådan kränkning kommer du avstå din rätt att använda denna webbplats med omedelbar verkan.

Vi tar inget ansvar för förlust eller skada orsakad av en utdelad ’denial-of-service-attack’, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning , dina datorprogram, data eller annat material på grund av användningen av denna webbplats eller nedladdning av material som läggs på den eller webbplats som är länkad till den.

Länk till vår hemsida

Du får inte länka till denna webbplats eller använda material på denna webbplats utan vårt samtycke.

Externa webbplatser/länkar

Den här webbplatsen innehåller länkar/referenser till andra webbplatser. Detta innebär inte att SBM godkänner innehållet. SBM tar heller inget ansvar för tillgängligheten till eller innehållet på sådana webbplatser eller för skada till följd av användning av innehållet, i vilken form det än kan vara. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för webbplatsanvändarnas bekvämlighet. Användarna får använda dessa webbplatser på egen risk.

Personuppgifter

De som använder webbplatsen får själva ta fullt ansvar för de uppgifter som de skickar till SBM, samt för att lämnandet av uppgifter inte utgör ett brott mot tredje parts rättigheter. Användaren ger SBM tillåtelse att lagra dessa uppgifter och använda dem för statistiska ändamål eller för andra specifika verksamhetssyften - däribland idéer, uppfinningar, ritningar, tekniker och expertkunskaper, för alla ändamål, t.ex. utveckling, produktion och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster, och att återge sådan information och utan begränsningar göra den tillgänglig för tredje part.

Internationella användare

Webbplatsen kontrolleras, drivs och uppdateras av SBM Life Science i Sverige och är endast avsedd för bruk i Sverige. SBM lämnar inga garantier för att informationen på denna webbplats är korrekt utanför Sverige och att produkter och tjänster finns tillgängliga i samma utförande, samma storlek eller till samma villkor. När du anropar webbplatsen eller laddar ned innehåll utanför Sverige ber vi dig observera att det är ditt eget ansvar att se till att du agerar i enlighet med gällande lokal lagstiftning där du befinner dig. 

De produkter som omnämns på webbplatsen kan ha andra förpackningar, andra förpackningsstorlekar eller andra märkningar beroende på land. 

Behörighet och gällande lagar

Domstolen i [Sverige] har exklusiv jurisdiktion över alla krav som härrör från eller i samband med ett besök på denna webbplats. Dessa användarvillkor och eventuella tvister eller krav som uppstår ur eller är relaterade till dem eller deras ämne eller slutsatser (inklusive utomobligatoriska tvister eller fordringar) skall regleras och tolkas i enlighet med lagstiftningen i [Sverige].

Webbsida med inloggning: åtkomsträttigheter

Med jämna mellanrum kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av denna webbplats eller hela webbplatsen, för användare och registrerade hos oss.

Observera att du är skyldig att skydda dina åtkomsträttigheter från obehörig tredje part och du måste se till att det inte kan användas av andra utan din tillåtelse .

Du måste omedelbart meddela SBM, om du misstänker att det sker ett brott mot säkerheten i förhållande till material på SBM webbplats, eller om obehöriga har tillträde till dina åtkomsträttigheter, eller om du har hittat tecken på att en sådan åtkomst kan vara möjlig.

Vi har alltid rätt att inaktivera alla användares identifieringskod eller lösenord, oavsett om den är vald av dig eller tilldelats av oss, om vi tror att du har brutit mot en eller flera bestämmelser i dessa villkor.

Genom att använda denna webbplats måste du följa bestämmelserna i vårt dataskydd.

Försäljning av SBM-produkter

Våra produkter säljs i enlighet med den senaste versionen av våra allmänna villkor för försäljning och leverans.

Framåtsyftande uttalanden

Den här webbplatsen kan innehålla framåtsyftande uttalande baserat på aktuella formuleringar och prognoser från ledningen i SBM-koncernen eller dotterbolag. Diverse kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer kan leda till väsentliga skillnader mellan företagets faktiska framtida resultat, finansiella ställning, utveckling eller resultat och det som antingen uttrycks eller antyds i olika uttalanden på denna webbplats. Dessa faktorer redovisas bland annat i våra offentliga rapporter som finns tillgängliga på SBMs webbplats, www.sbmdeveloppement.com/en/. Vi tar inget som helst ansvar för att uppdatera dessa framåtsyftande uttalanden eller för att anpassa dem efter framtida händelser eller utveckling.