Användarriktlinjer

Dessa användarriktlinjer fastställer villkoren mellan dig och oss under vilket du kan få tillgång till vår hemsida www.solabiol.se (vår webbplats). Den gäller för alla användare och besökare till vår webbsida. 

Din användning av vår webbsida innebär att du accepterar, och accepterar att följa, alla regler i denna policy för godtagbar användning, som kompletterar våra allmänna användningsvillkor. 
[www.solabiol.se] är en webbplats som drivs av SBM Life Science (vi eller oss).

Förbjudna användningsområden

Du kan endast använda vår webbplats för lagliga ändamål. Du får inte använda vår webbplats:

 • På något sätt som bryter mot gällande lokal-, nationell- eller internationell lag eller förordning.
 • På något sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller som har något olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt.
 • För att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt.
 • Om du medvetet vill skicka, ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte överensstämmer med vår innehållsstandard nedan.
 • Om du vill skicka eller producera obehörig reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande tjänst (spam).
 • Att medvetet överföra data, skicka eller överföra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, tangentloggare, spyware, adware eller andra skadliga program eller liknande datorkod som syftar till att påverka driften av någon programvara eller hårdvara.

Du godkänner även:

 • Att inte reproducera, duplicera, kopiera eller sälja vidare någon del av vår webbplats som strider mot bestämmelserna i våra Allmänna användningsvillkor.
 • Att utan tillstånd störa, skada eller avbryta: 
  • någon del av vår webbplats;
  • någon utrustning eller nätverk som vår webbplats lagras på;
  • någon programvara som används för att tillhandahålla vår webbplats; eller
  • någon utrustning, nätverk eller programvara som ägs eller används av någon tredje part.

Interaktiva tjänster

Periodvis kan vi tillhandahålla interaktiva tjänster på vår webbplats, utan begränsning:

 • Chattrum
 • Anslagstavlor
 • (Interaktiva tjänster)

Där vi tillhandahåller interaktiva tjänster, kommer vi att ge tydlig information till dig om vilken typ av tjänst som erbjuds - om det är en moderator tjänst och vilken form som då används (bland annat om den är mänskligt eller tekniskt).

Vi kommer att göra vårt bästa för att bedöma eventuella risker för användare (i synnerhet för barn) från en tredje part när de använder någon interaktiv tjänst som tillhandahålls från vår sida. Vi kommer att besluta i varje enskilt fall om det är lämpligt att använda moderator av den relevanta tjänster (inklusive vilken typ av moderator som ska användas) med hänsyn till dessa risker. Men vi har ingen skyldighet att övervaka, kontrollera eller tillhandahålla en moderator tjänst där interaktiva tjänster tillhandahålls från vår sida. Vi vill uttryckligen utesluta vårt ansvar för någon förlust eller skada som uppkommer vid användning av alla våra interaktiva tjänster från en användare som är i strid med våra innehållsstandarder - oavsett om tjänsten tillhandahåller en moderator eller inte.

Användningen av någon av våra interaktiva tjänster av en minderårig görs i förbehåll av godkännande från förälder eller vårdnadshavare. Vi råder föräldrar som tillåter sina barn att använda en interaktiv tjänst att kommunicera med sina barn om deras säkerhet på nätet, eftersom en moderator inte kan vara helt säker. Minderåriga som använder någon interaktiv tjänst bör göras medvetna om de potentiella riskerna för dem.

Där vi tillhandahåller moderator som en interaktiv tjänst, kommer vi att ge dig möjlighet att kontakta moderatorn vid bekymmer eller om svårigheter uppstår.

Innehållsstandard

Dessa innehållsstandarder gäller för alla och allt material som du bidrar till vår webbplats (bidrag), och eventuella interaktiva tjänster i samband med det. Du måste följa vår ideologi gällandes följande standarder. Normerna gäller vid varje del av alla bidrag, samt helheten.

Bidragen måste :

 • vara korrekta (där de uppger fakta);
 • vara konkreta (där de uppger åsikter);
 • följa gällande lagar i Sverige och i varje land där de postats.

Bidragen får inte:

 • innehålla något material som är nedsättande för någon person.
 • innehålla material som är obscent, stötande, hatiskt eller provocerande.
 • innehålla eller främja sexuellt material.
 • innehålla eller främja våld.
 • innehålla eller främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 • göra intrång i upphovsrättslagen, databasrättigheter eller varumärket av någon annan person.
 • vilseleda någon person.
 • göras i strid med någon juridisk förpliktelse gentemot en tredje part, som t.ex en avtalsenlig skyldighet eller biträdeslagen.
 • främja någon olaglig verksamhet.
 • vara hotfull, missbruka eller göra intrång i någon annans privatliv, eller orsaka irritation, besvär eller onödig oro.
 • trakassera, uppröra, skapa obehag, skada eller irritera någon annan person.
 • användas för att imitera någon person, eller att förvränga din identitet eller tillhörighet gentemot en person.
 • ge intryck av att det härrör från oss, om så inte är fallet.
 • främja eller hjälpa någon olaglig handling, såsom (i form av exempel) upphovsrättsintrång eller datormissbruk. 

Avstängning och uppsägning

Försummelse att följa Allmänna användningsvillkor utgör ett grundläggande brott mot de allmänna villkoren för användning, på vilken du har rätt att använda vår webbplats, och kan leda till att vi tar alla eller några av följande åtgärder:

 • Omedelbar, tillfälligt eller permanent indragning av din rätt att använda vår webbplats.
 • Ett utfärdande av en varning till dig.
 • Rättsliga åtgärder mot dig för återbetalning av alla kostnader som skadestånd (inklusive rimliga, men ej begränsade, administrativa och rättsliga kostnader) till följd av brott.
 • Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.
 • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi skäligen känner är nödvändigt.

Vi utesluter ansvar för åtgärder som vidtagits som svar på överträdelser av dessa riktlinjer för Allmänna användningsvillkor. Svaren som beskrivs i denna användarpolicy inte är begränsad, och vi kan vidta andra åtgärder som vi skäligen anser lämpligt. 

Ändringar i policy för godkänd användning

Vi kan revidera denna policy för godtagbar användning vid olika tillfällen. Du förväntas kontrollera denna sida då och då för att ta notis om eventuella ändringar som vi gör, eftersom de är juridiskt bindande för dig. Några av bestämmelserna i denna policy för Allmänna användningsvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras på andra ställen på vår webbplats.

Sekretessmeddelande

SBM är medveten om att sekretessen rörande den personliga information som blir ett resultat av användningen av denna webbplats är viktig. Vi tar mycket allvarligt på skyddet av din personliga information. Därför vill vi gärna informera om vilka data vi behåller och vilka data vi kasserar. Med det här sekretessmeddelandet vill vi också informera om våra säkerhetsåtgärder.

Insamling av data

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Du behöver inte lämna någon personlig information som ett villkor för att använda webbplatsen, förutom om det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dig en produkt eller tjänst på din egen begäran. 
När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Dessa data kan inkludera namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Dessa data skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig, men vi använder dem inte på det sättet. Vi använder data från tid till annan för statistiska ändamål, men alla enskilda användare är anonyma och personerna kan inte identifieras. 
Om personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du begärt, eller av andra skäl som du godkänt, förlitar vi oss på tekniska och organisatoriska sätt att säkerställa att tillämpliga dataskyddsregler följs.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar eller begäran om beställt material eller i liknande situationer då du själv valt att lämna informationen till oss. 
Databasen och dess innehåll förblir hos oss och hos dem som bearbetar data åt oss och som ansvarar inför oss, samt i våra servrar. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller måste göra det enligt lag. 

Vår hemsida kan vara spårad och analyserad av en analys och optimeringstjänst .

Syftet med användningen

De data vi samlar in kommer endast att användas i syfte att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du begärt eller för andra ändamål för vilka du gett ditt medgivande, förutom när lagen anger annat.

Rätt till åtkomst och korrigering

Du har rätt att granska och göra ändringar i alla personuppgifter som finns i vårt system, om du tror att uppgifterna är inaktuella eller felaktiga. Skicka bara ett e-brev till den adress som anges i kontakt eller på adressen nedan.

Rätt till annullering

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden. Skicka bara ett e-brev till den adress som anges i kontakt eller på adressen nedan.

Sparande av data

Vi behåller bara personuppgifterna så länge som det behövs för att vi ska kunna utföra de tjänster som du begärt eller som du lämnat ditt medgivande till, förutom när lagen anger annorlunda (t.ex. i samband med en pågående rättsprocess).

Användning av cookies

På vissa webbplatser används s.k. cookies för att vi ska kunna öka effektiviteten för dig. Cookies är identifierare som vår webbserver skickar till din dator för att kunna identifiera vilken dator som används under sessionen. De flesta webbläsare är inställda så att cookies accepteras automatiskt. Du kan också avaktivera lagringen av cookies eller justera din webbläsare så att du får ett meddelande innan en cookie lagras i din dator.

Barn

Eftersom det är extra viktigt att skydda barnens integritet samlar vi inte in, bearbetar eller använder någon information på vår webbplats som rör en enskild person som vi vet är under 13 år utan föregående, verifierbart medgivande från dennes målsman. Denne har rätt att på begäran se den information som barnet lämnat och/eller kräva att den tas bort.

Kontakt

Om du har några problem, frågor eller förslag är du välkommen att kontakta oss.
 

SBM Life Science
Kronoslättsföretagspark
Postbox 13
245 21 Staffanstorp

Tel: +46 (0) 40 41 81 8 
Fax: +46 (8) 42 00 25 36 

E-post : sweden.info@smb-company.com 


Den ständiga utvecklingen av Internet kräver tillfälliga förändringar i vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.