Yleiset käyttöehdot

SBM Life Science (jäljempänä SBM) tarjoaa Suomessa asuville henkilöille mahdollisuuden avata ja käyttää näitä www-sivuja noudattamalla alla olevia käyttöehtoja. Sivut ja niillä oleva aineisto on tarkoitettu vain yleistä informaatiota varten ja vain Suomessa asuvien henkilöiden käyttöön. Käyttäjän katsotaan sitoutuvan näihin käyttöehtoihin avatessaan tai käyttäessään sivuja. SBM:llä on oikeus sulkea sivusto tai muuttaa sitä osittain tai kokonaan, ja yrityksellä on myös oikeus muuttaa yleisiä käyttöehtoja, yleisiä sopimusehtoja sekä myynti- ja jakeluehtoja. Tällaisia muutoksia voidaan tehdä SBM:n harkinnan mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta. Tämän vuoksi käyttöehdot kannattaa lukea uudelleen seuraavan kerran sivustolla vierailtaessa ja ottaa huomioon mahdolliset muutokset.

Tietojen käyttö
Kaikki sivustolla julkaistut tiedot, dokumentit ja kuvat kuuluvat yksinomaan SBM:lle. Niiden käyttöön annetaan lupa sillä ehdolla, että asiaankuuluvat tekijänoikeusmerkinnät näkyvät kaikissa kopioissa ja tietoja käytetään vain henkilökohtaisiin eikä kaupallisiin tarkoituksiin eikä niitä muuteta millään tavalla. Sivuston kuvia saa käyttää vain yhdessä kuvatekstin kanssa.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet
Tavaramerkkien tai muun materiaalin luvaton käyttö on kiellettyä ja rikkoo tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita teollisoikeuslakeja.

Rajoitettu vastuu
SBM on koonnut sivustolla esitetyt tiedot yrityksen sisäisistä ja ulkoisista lähteistä parhainta harkintakykyä ja ammattitaitoa käyttäen. Tietoja pyritään lisäämään ja päivittämään jatkuvasti. Sivuston tiedot on tarkoitettu pelkästään SBM:n ja sen tuotteiden ja palveluiden esittelemiseen. Tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä ei kuitenkaan voida antaa täyttä vakuutta. Vaikka sivustolla esitetyt tiedot pitävät paikkansa julkaisupäivänä, ne ovat voineet jo vanhentua. Tämän vuoksi tiedot kannattaa aina tarkistaa ennen niiden käyttöä missään muodossa. Sivustolla annetut ohjeet eivät tarkoita, että sivuston käyttäjän ei tarvitsisi itse tarkistaa viimeisimpiä ohjeita – etenkin turvallisuustietoja ja käyttöohjeita – ja selvittää, sopivatko tuotteet ja palvelut haluttuun tarkoitukseen. Jos tarvitset tietoja tai ohjeita tuotteisiimme tai palveluihimme liittyen, ota meihin yhteyttä. Sivuston käyttäjät hyväksyvät, että he käyttävät sivustoa ja sen sisältöä omalla vastuullaan. SBM tai muut sivuston laatimiseen, tuottamiseen ja julkaisemiseen osallistuneet eivät ole korvausvelvollisia, jos sivuston käytöstä tai käytön estymisestä tai sivustolla annettujen ohjeiden noudattamisesta aiheutuu vahinkoa.

Materiaalin lataaminen
Aina kun käyttäjä hyödyntää ominaisuutta, jonka avulla hän voi ladata materiaalia tähän verkkosivustoon tai olla yhteydessä muiden tämän verkkosivuston käyttäjien kanssa, hänen on noudatettava Hyväksyttävän käytön säännöt määrittelemiämme sisältövaatimuksia.  Käyttäjä takaa, että hänen tällä tavoin tuottamansa sisältö on näiden vaatimusten mukaista. 

Kaikki käyttäjän verkkosivustoon lataama materiaali on ei-luottamuksellista eikä käyttäjällä ole siihen omistusoikeutta. Meillä on oikeus käyttää, kopioida ja jakaa materiaalia sekä julkaista sitä kolmannelle osapuolelle mihin tahansa haluamaamme tarkoitukseen. Lisäksi meillä on oikeus paljastaa käyttäjän henkilöllisyys kolmannelle osapuolelle, joka väittää, että jokin käyttäjän sivustoomme lataama tai siinä julkaisema materiaali loukkaa hänen immateriaalioikeuksiaan tai yksityisyyttään.

Emme ole missään vastuussa kolmannelle osapuolelle kenenkään käyttäjän verkkosivustossa julkaisemasta sisällöstä tai sen oikeellisuudesta.

Meillä on oikeus poistaa kaikki käyttäjän tässä verkkosivustossa julkaisema materiaali, jos se meidän mielestämme ei ole Hyväksyttävän käytön säännöt määriteltyjen sisältövaatimusten mukainen.

Virukset, hakkerointi ja muut rikkomukset
Käyttäjä ei saa käyttää tätä verkkosivustoa virusten, troijanhevosten, tietokonematojen, loogisten pommien tai muun haitallisen tai tekniikkaa vahingoittavan materiaalin levittämiseen. Käyttäjä ei saa yrittää käyttää luvatta tätä verkkosivustoa, palvelinta, johon tämä verkkosivusto on tallennettu, tai muuta tähän verkkosivustoon yhteydessä olevaa palvelinta, tietokonetta tai tietokantaa. Käyttäjä ei saa kohdistaa tähän sivustoon palvelunestohyökkäyksiä tai hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä.

Tämän ehdon rikkominen on rikos. Ilmoitamme kaikki tällaiset rikkomukset asiaankuuluville viranomaisille ja toimimme yhteistyössä heidän kanssaan ilmoittamalla heille käyttäjän henkilöllisyyden. Tällainen rikkomus peruuttaa heti käyttäjän oikeuden käyttää tätä verkkosivustoa.

Emme ole vastuussa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat hajautetusta palvelunestohyökkäyksestä tai virusten tai muun teknisesti haitallisen aineiston tarttumisesta tietokonelaitteistoon, ohjelmistoon, tietoihin tai muuhun käyttäjä omaisuuteen tätä verkkosivustoa käytettäessä tai ladattaessa aineistoa tästä verkkosivustosta tai siihen yhteydessä olevasta verkkosivustosta.

Linkittäminen sivustoomme
Tähän verkkosivustoon johtavia linkkejä ei saa tehdä eikä siinä olevaa materiaalia saa käyttää ilman etukäteen saatua suostumusta.

Muut sivustot/linkit
Sivustolla on linkkejä ja viittauksia muihin sivustoihin, mutta linkitykset eivät tarkoita, että SBM olisi tarkastanut ja hyväksynyt näiden sivustojen sisällön. SBM ei myöskään ota minkäänlaista vastuuta näiden sivustojen saatavuudesta eikä sivustojen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista. SBM ei takaa, että linkitetyillä sivustoilla olevat tiedot ovat aina laadukkaita. Linkit tarjotaan sivuston käyttäjille pelkästään mukavuussyistä. Näitä sivustoja käytetään omalla vastuulla. Valitut linkitykset eivät millään tavalla rajoita käyttäjiä vierailemasta myös muilla kuin linkitetyillä sivustoilla.

Käyttäjän ilmoittamat tiedot
Sivuston käyttäjä on täysin vastuussa siitä, että hänen SBM:lle lähettämänsä tiedot pitävät paikkansa eivätkä riko kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Käyttäjä antaa SBM:lle luvan tallentaa näitä tietoja ja käyttää niitä tilastollisiin analyyseihin tai muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, ellei kyseessä ole yleisiä käyttäjätietoja henkilökohtaisemmat tiedot. SBM:llä on oikeus käyttää viesteihin sisältyneitä ideoita, keksintöjä, piirustuksia, tekniikoita ja niihin liittyvää asiantuntemusta jne. rajoituksetta millä tavalla haluaa esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen, valmistamiseen tai markkinointiin tai kopioida tiedot kolmansille osapuolille.

Kansainväliset käyttäjät
Tämän sivuston tarkastuksesta, ylläpidosta ja päivittämisestä vastaa SBM Life Science AB ja sivusto on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa. SBM ei takaa, että sivustolla esitetyt tiedot pitävät paikkansa myös muualla kuin Suomessa, eikä etenkään sitä, että tuotteita ja palveluita olisi muissa maissa tarjoilla samoilla ehdoilla ja samoissa pakkauksissa. Jos sivustolla vierailee Suomen ulkopuolelta, täytyy muistaa, että on jokaisen käyttäjän omalla vastuulla varmistaa, että hän toimii paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Sivustolla mainitut tuotteet voivat olla maasta riippuen erilaisessa pakkauksissa ja pakkauskokoina, ja pakkauksissa voi olla maakohtaisia merkintöjä.

Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikissa tästä verkkosivustosta tai sen käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kiistoissa. 

Nämä käyttöoikeudet tai niiden sisältö tai muotoilu ja niihin liittyvät tai niistä aiheutuvat erimielisyydet tai vaateet (mukaan lukien muut kuin sopimuksia koskevat erimielisyydet tai vaateet) tulkitaan ja käsitellään Suomen lakien mukaisesti.

Sisäänkirjautumista edellyttävät sivustot: käyttöoikeudet  
Saatamme rajoittaa joidenkin tämän verkkosivuston osien tai koko sivuston käyttöoikeuden vain rekisteröityneille käyttäjille.

Käyttäjän on suojattava käyttöoikeustietonsa kolmannen osapuolen luvattomalta käytöltä ja varmistettava, ettei kukaan ulkopuolinen pääse käyttämään niitä ilman lupaa.

Käyttäjän on ilmoitettava SBM:lle viipymättä, jos hän havaitsee joitakin SBM:n verkkosivuston tietoja koskevan tietotosuojarikkomuksen, jos hänen käyttöoikeutensa ovat päätyneet asiattomien käyttäjien tietoon tai jos hän on saanut viitteitä tällaisen tilanteen mahdollisuudesta.

Miellä on oikeus milloin tahansa mukaan poistaa käytöstä kaikki käyttäjän valitsemat ja meidän antamamme käyttäjäkoodit ja salasanat, joita on arviomme mukaan käytetty näiden käyttöehtojen vastaisesti.

Käyttäjän on tätä verkkosivustoa käyttäessään noudatettava määrittelemiämme Hyväksyttävän käytön säännöt.

Ennakoivat lausunnot
Verkkosivustolla on myös ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat SBM-konsernin tämänhetkisiin ennusteisiin ja oletuksiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmuustekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näistä ennusteista tai verkkosivustolla esitettyjä ennakoivia lausuntoja. Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.