Herbi-Control spray

Waar te koop

Kant en klare onkruidbestrijder voor het verwijderen van onkruid op niet verharde permanent onbeteelde terreinen. Het product kan gebruikt worden om onkruid te verwijderen tussen bomen, sierheesters, rozen en fruitbomen. Het is een niet-selectief contactherbicide.

    • Binnen 3 uur resultaat
    • Tegen alle onkruiden

Available sizes: 1 l 4 l

Wanneer toepassen

Optimal application
Possible application
Not applicable

Hoe toe te passen*

Toepassingsmethode: 
Verspuiten

Herbi-Control Spray wordt gebruikt op jong onkruid (kleiner dan 10 cm). Rechtstreeks en gelijkmatig op het onkruid spuiten. Er zal zich gedurende 5 minuten een schuimend laagje vormen, dit laat toe te zien welke zones reeds behandeld werden. 

Het is aanbevolen maximum 4 behandelingen per jaar uit te voeren op dezelfde zone, om de 2 - 4 weken. Tegen algen en mossen is het aanbevolen maximum 4 behandelingen per jaar uit te voeren om de 4 - 8 weken.

Het is aanbevolen beteelde oppervlakten te harken vooraleer terug te planten.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

 

SP1:Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone van 1m ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

Dosering

Gebruik 100 ml gebruiksklaar product per m².

Samenstelling

    29,7 g/l vetzuren

    AL

    Amateur

Regulatory information

Registration name: HERBI-CONTROL SPRAY

Registration number: 9852G/B

Waarschuwing

GHS 07           

H319    Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

EUH401           Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

P101    Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102    Buiten het bereik van kinderen houden.

P262    Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

P270    Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P305+P351+P338       BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum bellen

P337+P313      Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P501    Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen