Flitser® ProGeconcentreerde onkruidbestrijder voor pad & Terras

Waar te koop

Verwijdert alle onkruiden op pad en terras. Op basis van 100% natuurlijke actieve stoffen

    • Binnen 3 uur resultaat
    • Tegen alle onkruiden

Available sizes: 510 ml 1020 ml

Wanneer toepassen

Optimal application
Possible application
Not applicable

Hoe toe te passen*

Toepassingsmethode: 
Verspuiten

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone van 10m ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen.

SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Dosering

Voor de dosering raadpleeg het etiket

Samenstelling

    196.5 g/l  VETZUREN

    EC

    Amateur

Regulatory information

Registration name: FLITSER

Registration number: 10706G/B

Waarschuwing

GHS 07           

H315    Veroorzaakt huidirritatie.

H319    Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335    Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

EUH401           Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

P101    Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102    Buiten het bereik van kinderen houden.

P261    Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P262    Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

280: Beschermende handschoenen dragen.

P302+P352      BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338       BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum bellen

P309+P311      NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P403+P233      Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P501    Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen