Agemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen. Verder gebruik van deze website betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert. SBM Life Science behoudt zich het recht voor om deze website stop te zetten of om deze website, de Algemene gebruiksvoorwaarden, de Algemene voorwaarden en de Voorwaarden voor verkoop en levering gedeeltelijk of volledig te wijzigen. Wij kunnen deze wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aanbrengen. Wij verzoeken u derhalve om bij uw volgende bezoek de voorwaarden opnieuw te bekijken, zodat u nota kunt nemen van eventuele wijzigingen.

Afstand van gebruik en genot
Alle op deze website gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn exclusief eigendom van SBM Life Science. De informatie mag worden gebruikt, op voorwaarde dat op alle kopieën wordt vermeld dat het copyright bij SBM life Science berust, dat de informatie op geen enkele wijze wordt gewijzigd en dat de afbeeldingen op de website uitsluitend met de begeleidende tekst worden gebruikt.

Merken
Alle productnamen op deze website zijn merken van SBM, van haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, licentiegevers of joint venture partners. Elk niet-geautoriseerd gebruik of misbruik van deze merken of andere informatie is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de wetten op het auteursrecht, de wetten inzake merkenrecht of andere industriële eigendomsrechten.

Beperkte aansprakelijkheid
Deze website heeft uitsluitend tot doel Solabiol en haar producten en diensten in het algemeen aan u voor te stellen. Er kunnen zich steeds nieuwe ontwikkelingen voordoen; nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Deze worden periodiek in deze website verwerkt, waarbij het ontstaan van enige vertraging onvermijdelijk is. Voor volledige informatie verwijzen wij naar onze productspecificaties, veiligheidsbladen en technische specificaties. De informatie op deze website is daarom slechts oriënterend; niet bindend.
SBM is niet aansprakelijk voor de juiste transmissie van deze website noch voor schade of nadeel voortvloeiend uit de onmogelijkheid toegang tot deze website te verkrijgen, noch uit het gebruik (van de inhoud) ervan. Evenmin aanvaardt SBM aansprakelijkheid voor schade die door kennisgeving van deze website of sites waarnaar deze koppelen of verwijzen voor hem die daarvan kennis neemt zou zijn ontstaan.

Websites van derdenverkopers/koppelingen
SBM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van koppelingen en/of verwijzingen naar websites van derden, noch voor schade of nadeel dit uit het gebruik van de inhoud daarvan zouden zijn ontstaan.

Door u verschafte informatie
De gebruiker van deze website draagt volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de informatie die hij/zij naar SBM zendt, staat er tevens voor in dat daarbij geen rechten van derden worden geschonden en vrijwaart SBM voor de rechten van derden. De gebruiker verleent SBM toestemming om deze informatie, zonder enige beperking, binnen het kader van haar bedrijfsuitvoering op te slaan en te gebruiken.

Internationale gebruikers
Deze website wordt gecontroleerd, beheerd en bijgewerkt door SBM Life Science te Mijdrecht, Nederland. De informatie die u via deze website wordt geboden, richt zich uitsluitend op en betreft alleen het gebruik van onze producten binnen België. Voor informatie over de betreffende producten van SBM in het buitenland en voor de vorm, de omvang en de voorwaarden waaronder die producten aldaar beschikbaar zijn verwijzen we u naar de site van SBM geldend voor het betreffende land. Indien u zich buiten België bevindt en toegang tot deze website hebt verkregen of van buiten België gegevens hebt gedownload, mag u niet vergeten dat het tot uw verantwoordelijkheid behoort om de plaatselijke wetgeving na te leven.

De verpakking, verpakkingsgrootte, letters en markeringen van de producten die op deze website zijn vermeld, kunnen van land tot land verschillen.